Obchodné podmienky pre predaj, dodávku a montáž tovaru

v e-shope spoločnosti alples nábytok, s.r.o., Bratislavská 571, Trenčín 911 05, IČO:46647333, IČDPH: SK2023533875

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy: Za kúpnu zmluvu sa pre účel týchto obchodných podmienok považuje záväzná objednávka. Kúpna zmluva je uzatvorená na základe prijatia ponuky alples nábytok, s.r.o. (ďalej len Predávajúci) kupujúcim, má písomnú formu, rovnako ako aj jej zmeny a dodatky a musí byť podpísaná zmluvnými stranami. Kúpna zmluva môže byť tiež uzatvorená zaplatením kúpnej ceny Kupujúcim oproti odovzdaniu predávanej veci Predávajúcim. 

1.2. Plnenie je poskytované v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

2. CENY

2.1. Ceny stanovené predávajúcim sú ceny zmluvné vrátane platnej sadzby DPH.
2.2. V cene tovaru nie sú zahrnutá jeho doprava a montáž.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Kupujúci má právo na prevzatie tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

4. VÝHRADA VLASTNICTVA

4.1. Tovar zostáva až do splnenia všetkých zo zmluvy vyplývajúcich platobných záväzkov Kupujúceho vo vlastníctve  Predávajúceho.
4.2. Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím od Predávajúceho.

5. DODANIE / ODBER TOVARU

5.1. Tovar je predávaný podľa vzoriek vystavených v predajni predávajúceho, on-line ponuky, prípadne katalógov a dodáva sa väčšinou v demontovanom stave.
5.2. Termín dodania tovaru je dohodnutý s Kupujúcim pri podpísaní kúpnej zmluvy. V prípade omeškania dodania tovaru zo strany Predávajúceho, je Kupujúci oprávnený požadovať zľavu vo výške 0,5% z kúpnej ceny tovaru za každý začatý týždeň omeškania.
5.3. Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť, pokiaľ výrobca objednaného tovaru prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu objednávky Kupujúceho, alebo z dôvodu vyššej moci. Predávajúci musí o tejto skutočnosti neodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu.
5.4. Kupujúci si má možnosť tovar (v prípade že je na sklade) vyzdvihnúť okamžite, najneskôr však do 10 pracovných dní od dohodnutého termínu dodania. Ak je Kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu náklady za uskladnenie vo výške 5 EUR za každý deň omeškania.
5.5. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný preukázať sa originálom kúpnej zmluvy – objednávky.
5.6. Pri osobnom odbere ma kupujúci povinnosť skontrolovať kompletnosť dodávky ako aj neprítomnosť viditeľných poškodení.
5.7. V prípade zmluvnej dopravy je tovar dodávaný pred prvé vchodové dvere budovy. Predávajúci môže na to využiť aj tretie subjekty (dopravcov). Kupujúci je povinný byť prítomný na mieste dodania a poskytnúť dopravcovi súčinnosť pri vykládke, prípadne za týmto účelom zaistiť prítomnosť inej, fyzicky spôsobilej osoby. Ak je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné doručovať tovar opakovane, uhradí kupujúci náklady s tým spojené.

6. ZÁRUČNÁ DOBA / REKLAMACIE

6.1. Záručná doba na zakúpený tovar je 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia.
6.2. Predávajúci odporúča uplatniť prípadné reklamácie prostredníctvom e-mailu na adresu predávajúceho.. Reklamáciu je možné uplatniť tiež na prevádzke predávajúceho počas otváracích hodín.
6.3. Reklamácie budú vybavované v súlade s reklamačným poriadkom a platnými právnymi predpismi.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Dozorným orgánom nad oblasťou ochrany osobných údajov na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov (www. dataprotection.gov.sk).
7.2. Predávajúci uskutočňuje spracovanie osobných údajov kupujúceho s účelom realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne.
7.3 Kupujúci svojim podpisom obchodných podmienok potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciami o spracovaní jeho osobných údajov spoločnosťou alples nábytok, s.r.o. Informácia o spracovaní OÚ je prístupná na webovej stránke.
7.4. V prípade, že kupujúci nebude realizovať odber alebo montáž tovaru osobne, podpisom obchodných podmienok súhlasí s tým, že nevyhnutné osobné údaje budú poskytnuté tretím subjektom, ktoré budú tieto služby zabezpečovať.
7.5. Osobné údaje budú uchovávané v elektronickej podobe v informačnom systéme predávajúceho alebo v papierovej podobe na kúpnych zmluvách.
7.6. Pokiaľ Kupujúci nemá záujem o zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa výrobkov alebo služieb Predávajúceho na kontakt Kupujúceho, ktorý získal v súvislosti s predajom výrobkov alebo služieb predávajúceho, môže Kupujúci požiadať o odhlásenie prostredníctvom predajného personálu, e-mailom na info@alples.sk.sk alebo prostredníctvom formulára.

8. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA

8.1. V prípade, že kupujúci nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@alples.sk). Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie v lehote 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z., ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh môže kupujúci uplatniť spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z., prípadne na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi)
8.2. Všetky ďalšie podmienky, práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení a všeobecne platnými súvisiacimi právnymi predpismi.

V Trenčíne dňa 11.1.2021