OBCHODNÉ PODMIENKY E-SHOPU

 

Obchodné podmienky obchodnej spoločnosti alples nábytok s.r.o.  so sídlom v Trenčíne, Bratislavská 571, IČO : 46647333, DIČ: SK2023533875, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel : Sro, vl.č. 26283/R, pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese : www.alples.sk

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti alples nábytok s.r.o.  (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim umiestnený na internetovej adrese www.alples.sk ( ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.alples.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.3.Pre účely týchto zmluvných podmienok sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“). ,

1.4. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dohodnúť individuálne v kúpnej zmluve.

1.5. Ustanovenia obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Znenie obchodných podmienok je predávajúci oprávnený meniť či dopĺňať; zmena obchodných podmienok nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia obchodných podmienok na webovej stránke. Konkrétna kúpna zmluva sa však riadi obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzatvorená.

1.6 Orgán dozoru, ktorému činnosť predávajúceho podlieha: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: tel. č. 032/6400109, 032/640010821.

 

 

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

2.1. Pri kúpe tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky svoje údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte zriadenom na webovom sídle predávajúceho je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“.

2.2.Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), pričom ceny ponúkaného tovaru nezahŕňajú náklady spojené s dodávkou tovaru. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu na základe individuálne dojednaných podmienok.

2.3. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim, ktorý je vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na webovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme e-mailovej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len „objednávka“). Za záväznú akceptáciu objednávky kupujúceho predávajúcim sa považuje e-mailové potvrdenie predávajúceho o akceptovaní objednávky označené ako „potvrdenie objednávky“.

2.4. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s dodávkou tovaru. Informácie o nákladoch spojených s dodávkou tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar dodávaný v rámci územia Slovenskej republiky. Dodanie tovaru mimo územia Slovenskej republiky treba dojednať individuálne, na e-mailovej adrese  info@alples.sk.

2.5. Kupujúci by mal vo vlastnom záujme v objednávke upozorniť predávajúceho na prípadné prekážky brániace bezproblémovému príjazdu k budove, ktorej adresa je kupujúcim zvolená ako miesto dodania. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne ( myslia sa údaje, ktoré poskytuje kupujúci – ako meno, adresa, počet kusov a pod., s tým, že predávajúci ich neoveruje ).

2.6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa a kupujúci si hradí tieto náklady sám.

2.7. V prípade prebiehajúcich zľavových alebo marketingových akcií sa predaj tovaru na webovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho neakceptovať (stornovať). O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade zaplatenia kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 10 dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak.

 

3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

3.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na dodanie tovaru. Ceny uvedené na webovom rozhraní obchodu sú uvedené vrátane DPH, nezahŕňajú však náklady spojené s dodaním tovaru.

3.2. Doplnky, príslušenstvo a dekoratívne predmety, ktoré sú prípadne na webovom rozhraní  vyobrazené spolu s tovarom, nie sú súčasťou dodávky tovaru, pokiaľ nie je výslovne v popise daného tovaru uvedené inak.

3.3. Kupujúci má právo zvoliť si ním preferovaný spôsob zaplatenia ceny za tovar, ktorý je ponúkaný webovým rozhraním obchodu. Spoločne s cenou za tovar je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s dodaním tovaru vo výške, ktorá sa odvíja od kupujúcim zvoleného spôsobu prepravy. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

3.4.  V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do piatich (5) dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného a špecifického symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

3.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad na platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy  – faktúru k prijatým platbám. Predávajúci je platcom DPH. Objednávateľ podpisom Kúpnej zmluvy alebo odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou alples nábytok s.r.o. potvrdzuje, že v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) súhlasí so zasielaním elektronických faktúr spoločnosťou alples nábytok s.r.o. na svoju e-mailovú adresu, ktorú uviedol do Kúpnej zmluvy alebo pri odoslaní objednávky na dodávateľa – spoločnosť alples nábytok s.r.o.

3.8. Predávajúci nemá povinnosť udržiavať zhodné ceny totožných výrobkov – tovaru v internetovom obchode a v kamenných obchodoch. Kupujúci nie je oprávnený požadovať pri nákupe v prevádzke predávajúceho (kamenný obchod) zníženie kúpnej ceny na cenu uvedenú u totožného tovaru v internetovom obchode a naopak.

 

4. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

4.1. Ustanovenia tohto článku obchodných podmienok sa uplatnia výlučne na kupujúceho, ktorý sa považuje za spotrebiteľa; to neplatí v prípade bodov 4.10. až 4.12., ktoré sa uplatnia aj v prípade vzťahu s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom.

4.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“). Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v takom stave, v akom bol zakúpený. To znamená demontovaný a starostlivo zabalený v pôvodnom obale, aby sa zabránilo  poškodeniu.

4.3. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, pričom sa odporúča použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na tejto webovej stránke. 4.4. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, to platí aj v prípade nákladov na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

4.5.Kupujúci znáša náklady súvisiace s vrátením tovaru do pôvodného stavu, v prípade, že tovar bol poškodený alebo javí známky opotrebenia. V prípade, že je vrátený tovar poškodený, nefunkčný, nekompletný alebo má známky opotrebenia a používania, t.j. hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, predávajúci má voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru alebo  nákladov vynaložených predávajúcim na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

4.6. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a po kontrole množstva a bezchybnosti vráteného tovaru do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar alebo službu, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, vráti kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na  bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

4.7. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v prípadoch uvedených v ustanovení § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z., pričom v prípade tovarov ponúkaných predávajúcim sa môže jednať najmä o zmluvu, ktorej predmetom je: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho-spotrebiteľa, predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, ako aj predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

4.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Ak bol k tovaru kupujúcemu poskytnutý darček, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, darovacia zmluva vzťahujúca sa k poskytnutému darčeku stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček. 

4.9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene tovaru spôsobenej chybou v písaní alebo počítaní, ktorá má pôvod vo fungovaní elektronickej platformy internetového obchodu  (t.j. ceny celkom zrejme inej ako je cena obvyklá pre daný typ alebo druh tovaru). Za zjavnú chybu v cene tovaru sa môže považovať napríklad o jednu cifru nižšia cena (napr. pri udávaní ceny „vypadne“ jedna číslica); zjavne nízka cena tovaru (napr. o 50% nižšia cena, než je pre tento druh a typ tovaru bez toho, aby u tovaru bolo uvedené, že sa jedná o výpredaj či o inú zľavovú akciu); alebo ak výsledná cena tovaru bola určená v dôsledku kombinácie viacerých zľavových alebo marketingových akcií, pri ktorých bolo uvedené, že ich nie je možné vzájomne kombinovať. Toto ustanovenie sa analogicky použije aj pre odmietnutie (stornovanie) objednávky kupujúceho.

4.10.  Predávajúci je taktiež oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy (i) z dôvodu nedostupnosti tovaru, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve nie je schopný tovar predávajúcemu dodať, v dôsledku čoho predávajúci ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami (nemožnosť plnenia) alebo (ii) z dôvodov vyššej moci. V prípade, ak nastane vyššie uvedená situácia, predávajúci pred tým, ako pristúpi k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, sa pokúsi s kupujúcim dohodnúť na zmene dohodnutých podmienok dodania tovaru. Toto ustanovenie sa analogicky použije aj pre odmietnutie (stornovanie) objednávky kupujúceho.

4.11. Predávajúci je povinný v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu 4.9. alebo 4.10. tohto článku, ak už bola kupujúcim uhradená kúpna cena alebo jej časť, vrátiť zaplatenú sumu kupujúcemu v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 10 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak.

 

5. PREPRAVA, DODANIE A PREBERANIE TOVARU

 

5.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar maximálne do 90 dní od akceptácie objednávky kupujúceho. Predávajúci uvádza na webovom rozhraní obchodu pri niektorých tovaroch orientačnú dodaciu lehotu, ktorá je pre väčšiu časť tovarov ponúkaných predávajúcim spravidla kratšia ako maximálna dĺžka dodacej lehoty. Bližšia špecifikácia dodacej lehoty bude predávajúcim kupujúcemu oznámená po zaslaní objednávky tovaru; v prípade, ak by predávajúci nevedel zabezpečiť dodanie tovaru ani v maximálnej lehote dodania (napr. z dôvodov na strane svojho dodávateľa), je povinný na túto skutočnosť kupujúceho upozorniť po prijatí jeho objednávky a vyžiadať si súhlas kupujúceho s dlhšou lehotou dodania. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

5.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, predávajúci tovar dodáva, ak to podmienky na mieste dovoľujú, pred prvé vchodové dvere budovy, ktorej adresa bola kupujúcim označená ako miesto dodania tovaru.  Ak to povaha tovaru umožňuje, tovar môže byť dodaný kupujúcemu aj prostredníctvom tretích subjektov (dopravcov). Kupujúci je povinný byť prítomný na mieste dodania v predpokladanom čase dodania tovaru oznámeného predávajúcim, prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu doklad o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Predávajúci alebo dopravca je oprávnený pri doručovaní tovaru od preberajúcej osoby požadovať predloženie identifikačného preukazu (občiansky preukaz alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd. 

5.3 Kupujúci je povinný vopred informovať predávajúceho o prípadných zložitých alebo sťažených podmienkach, či prekážkach pre dodanie tovaru alebo jeho vykládku v mieste určenom kupujúcim.

5.4. Ak je kupujúci podľa kúpnej zmluvy povinný prevziať tovar v prevádzke predávajúceho, pričom tovar neprevezme ani do 14 dní od doručenia výzvy predávajúceho na odber tovaru a zmluvné strany sa nedohodli inak, tak  predávajúci má právo začať účtovať kupujúcemu poplatok za skladovanie vo výške 0,5% z ceny skladovaného tovaru.

5.5. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar dodávať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaním resp. s iným spôsobom dodania.

5.6. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto skutočnosť potvrdiť na prepravnom liste ( nákladnom liste ). Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, kupujúci je povinný zásielku prevziať a napísať Zápis o poškodení zásielky ktorý svojim podpisom potvrdí aj pracovník odovzdávajúci zásielku kupujúcemu. Ak je to možné tak kupujúci   poškodenie zásielky odfotografuje (najlepšie ešte v prítomnosti doručujúceho pracovníka a ešte pred rozbalením) a potom bezodkladne kontaktuje predávajúceho, oznámi mu prevzatie poškodenej zásielky a poskytne mu Zápis o prevzatí poškodenej zásielky ako aj zhotovené fotografie. Následne je predávajúci povinný v čo najkratšom čase zabezpečiť kupujúcemu dodanie  nových komponentov za poškodené, pričom sa táto výmena riadi podmienkami pre reklamáciu tovaru , aby kupujúci neutrpel žiadnu finančnú škodu vo forme dodatočných nákladov.     Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len v prípade, ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia. Pri osobnom odbere v prevádzke predávajúceho je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balenia. 

5.7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru  úplným uhradením kúpnej ceny predávajúcemu.

5.8. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a služby ešte neprešlo na kupujúceho.

5.9. Zodpovednosť za  škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA A SERVIS

 

6.1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v reklamačnom poriadku predávajúceho, ktorý je dostupný na prevádzkach aj online na webovej stránke.

6.2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho, ktorý vykazuje vady zavinené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený a pokiaľ možno v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi reklamačným poriadkom predávajúceho.

6.3. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady zo záruky uplatňuje kupujúci na adrese prevádzkarne predávajúceho, ktorá je  uvedené na webovej stránke www.alples.sk alebo na adrese sídla predávajúceho.

6.4. Predávajúci alebo ním poverený pracovník môže o spôsobe vyriešenia reklamácie rozhodnúť ihneď, ak je to možné vzhľadom na povahu závady. V  zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

6.5. Za vadu tovaru sa okrem iného nepovažuje iný obvyklý farebný alebo štruktúrový rozdiel pri prírodných materiáloch (napr. koža), textilných a umelých materiálov (napr. ak sú v nábytkárskych látkach drobné odchýlky vo vzore látky alebo vo farebnom odtieni), lakovaných a kachlových plôch. Za vadu tovaru sa nepovažujú tiež rozdiely rozmerov čalúneného nábytku v rámci obvyklej tolerancie.

6.6. Právo na uplatnenie záruky zaniká v prípade, že  vada tovaru bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo uskladnením výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol vykonaný zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s tovarom.

6.7. V prípade, že kupujúci je spotrebiteľom (t.j. konečným príjemcom), práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti za vady sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

6.8. V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti za vady sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

6.9. Rozmery čalúneného nábytku uvedené v internetovom obchode www.alples.sk sú približné.

6.10. Pri tovare predávanom za zníženú cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola cena znížená.

 

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

 

7.1. Dozorným orgánom nad oblasťou ochrany osobných údajov na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov .

7.2. Predávajúci uskutočňuje spracovanie osobných údajov kupujúceho za účelom realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne.

7.3. Kupujúci svojim súhlasom s obchodnými podmienkami potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciou o spracovaní jeho osobných údajov spoločnosťou alples nábytok, s.r.o. Informácia o spracovaní osobných údajov je prístupná na webovej stránke.

7.4. V prípade, že kupujúci nebude realizovať odber alebo montáž tovaru osobne, podpisom obchodných podmienok súhlasí s tým, že nevyhnutné osobné údaje budú poskytnuté tretím subjektom, ktoré budú tieto služby zabezpečovať.

7.5. Osobné údaje budú uchovávané v elektronickej podobe v informačnom systéme predávajúceho alebo v papierovej podobe na kúpnych zmluvách.

 

8. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PRÍPADY, KEDY KUPUJÚCI NIE JE SPOTREBITEĽOM

 

8.1. V prípadoch, kedy kupujúci nie je spotrebiteľom, sa ustanovenia obchodných podmienok platné pre spotrebiteľa, nepoužijú.

8.2. V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán zákonom č. 513/1991 Obchodný zákonník.

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

9.1. V prípade, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo  sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@alples.sk). Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie v lehote 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z.. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Návrh môže spotrebiteľ uplatniť spôsobom určeným podľa § 12 zákona 391/2015 Z. z., prípadne na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie. Kupujúci – spotrebiteľ je taktiež oprávnený využiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke. Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online.

9.2. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo zaslaním objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a informáciou o spracovaní osobných údajov a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim.

9.3. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Na vzťahy upravované týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú aj príslušné ustanovenia zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa.

9.4. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka, v závislosti od toho, či kupujúci vystupuje v postavení spotrebiteľa alebo nie.

9.5. Predávajúci a kupujúci, ktorý je spotrebiteľom sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

9.6. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom je dohodnuté, že vzťah sa riadi slovenským právom.

9.7. Predávajúci má oprávnenie na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu.

9.8. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatného ustanovenia si predávajúci s kupujúcim dohodnú takú úpravu zmluvného vzťahu, ktorá sa významom neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok si vyžadujú písomnú formu.

9.9. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a je dostupná kupujúcemu na požiadanie.

9.10. Kontaktné údaje predávajúceho: alples nábytok s.r.o., Trenčín, Bratislavská 571

email: info@alples.sk. , tel: 0948948142 

 

V Trenčíne dňa 21.1.2021                                           alples nábytok s.r.o.